Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Л-ал орелор зилей шираг рызэтор
Се ншир челе негре ши муте
Че поартэ ын суфлет мистере де-амор
Пэлите, сублиме, тэкуте
Ши ноаптя дин норь
Пе-арипь де фиорь
Атинже ушоарэ, ку гындул,
Пэмынтул.
Пе-ун кал каре соарбе прин нэриле-й фок,
Дин чацэ пустие ши рече
Ун жуне пе вынтурь, ку капул ын жок.
Ку клипа гындирий се'нтрече
Ши калу-й турбат
Збура некурмат
Мынат ка де-а спаймелор зынэ
Бэтрынэ.
Пе арипь де мунте ши стынчь де асфалт
Кастелул се 'налцэ, се'нкрунтэ
Ши крештету-й негру ши крештету-й налт
Де ноурь ши ань се'нкэрунтэ,
Дар астэзь е виу
Ши'н тон ауриу
Рэсунэ дин умбра чя маре
Кынтаре.
Ын мий де лумине ферестреле ард,
Прин каре се вэд трекэтоаре
Прин тактул кынтэрей сублиме де брад
Кум данцэ ла умбре ушоаре,
Кум данцз ушор
Дулчь висе де-амор.
Палатул пэря ын мажие
Аурие.
Ка чербул че с'алцэ ын крештет де стынчь,
Урмат де сэжят' арзэтоаре,
Е калул че cape прэпэстий адьшчь
Ын збору-и путерник ши маре,
Ку пара арзынд,
Ку .коама пе вынт,
О датэ 'нкэ пинтен л-ымпунже
Ши-ажунже.
Яр жунеле cape ушор де пе ел
Суб мантэ-й пуртынд мандолинэ,
Ку инима плинэ де-амору-й фидел,
Ку минтя де висуре плинэ,
Де гриле де фер
Ал меу кавалер
С'авынтэ кэтынд пе ферястэ
Ши-адастэ:
Ка гындурь палиде дин оре далбе
Збоарэ данцынделе фиинце албе,
Пар аромателе суфлете лине
Дусе де зёфирий де прин грэдине,
Ын корурь нимфеле кынтэ ла хоре
Ши жем ын лиреле блынде, соноре,
Аскунсе гындуре де дор де дукэ
Тристе ши палиде ка о нэлукэ,
Апой ын ситере еле'нкордарэ
Ши плин ши лимпеде ынчет кынтарэ
Глас а трекутулуй, че ынсенинэ
Минтя чя турбуре де гындурь плинэ:
Пе рыул дорулуй, мынат де вынтуре,
Вени одат'
Пе-ун вас ку выслеле муяте'н кынтуре,
Лин-ымпэрат.
Венит-а режеле сэ калче вэиле
Кэтынд о сор',
Ерой се'нинимэ ши плынг фемеиле
Де-а луй амор.
Ел фурэ мунцилор екоурь тинере,
Кынтул л а дор,
Рэпеште бузелор наивей Винере
Ворба д'амор.
Пе мунць ын негурэ, пе стынчь де кремене,
Ел а кэтат
О албэ вержинэ, сэ-й фие Йемене
Ши те-а афлат.
Ту ешть кынтэрилор сорорэ Йемене
Суфлетул лор,
Режеле инимий требуе сэ-ць семне
Ка вис ку дор.
Ын тине веде-се кз е ын черюре
Ун думнезеу,
Пуртынд симетрия ши-а ей мистеруре
Ын гындул сэу.
Мынэ дар коарделе унеле 'нтр'алтеле,
Мынэ-ле лин.
Кэч ка ын суфлету-ць н'а гэсит алтеле
Режеле Лин.
Кынтэ ку долиул, че-л варсэ бёлеле,
Кынд плынг де-амор,
Сэ крядэ лумиле, сэ крядэ стелеле
Кэ-й тактул лор.
Кум збоарэ ынжерий дин стеле'н стеле,
Барзий збор, флутурэ принтр'а лор беле;
Дин лунгул хорелор аместекате
Барзий ридик а лор гласурь бэрбате.
Арипеле'н кынтече пар кэ се сфармэ
Кынд йем ку суфлетул, кынд зик де-алармэ.
Музика сферелор: Серафь адоарэ
Инима лумилор че-л ынконйьоарэ,
Диктынд ын кынтече де феричире
Стелелор тактул лор сэ ле инспире.
Ши кум кулориле че се ымбинэ
Наште а соарелуй албэ луминэ,
Астфел прин вочиле рэсунэтоаре
Курйе-астэ мистикэ, дулче кынтаре:
Ондинэ,
Ку окь де дулче луминэ,
Ку букле че 'нвэлуе'н аур.
Тезаур!
Идее,
Пердутэ 'нтр'о палидэ фее
Дин планул Женезей, че-аляргэ
. Не'нтрягэ!
Сэ'нвий вий
Ши стынка де каре рыд тимпий
Ши тот че май е'н несимцире
Ын фире?
Вии' дарэ,
Кэч окю-ць е вяцэ ши парэ,
Ши суфлету-ць, блындэ майие
Че'нвие.
Сэ кынте
Че секоль тэку ынаинте,
Ши-а мунцилор крештете налте
Сэ салте.
Ши дин аместекул де висе далбе,
Динтре данцынделе фиинце албе,
Есе кум кынтекул динтре суспине
Рейина албелор нопций рейине.
Пэру-й ка аурул фаца 'нкадрязэ,
Кунунэ'н унделе-й се фуришязэ.
Пе-о лирэ йингашэ ши арйинтие
Мынуца-й коарделе ле'нкуркэ вие
Ши кум дин зилеле поетичь, жуне,
А идеалулуй есе минуне,
Астфел прин нотеле лирей де-амор
Гласул ей тремурэ, дулче ушор:
Лирэ спартэ'н стынка луме,
Суфлет стинс, муят ын нор,
Плынс амар луат де глуме,
Адевэрул врэжитор:
Е фиинца-мь тремурындэ
Каре трече'н инфинит,
Ка ун фулйер фэрэ цинтэ,
Ка ун кап фэрэ зенит.
Ши дин кинурь че мэ'някэ,
Еу сорб мирул чел курат,
Кум о лебэдэ се плякэ,
Бынд дин лакул ынгецат.
Ши ку моартя чя адынкэ
Ам скимбат ал вецей гынд,
Ам фост вултур пе о стынкэ,
Сынт о круче пе-ун мормынт.
Каре-й скопул виеций меле,
Ынтреб суфлету 'мпетрит?
Окю-й стинс, бузеле меле
Де дурерь а 'нвинецит.
Кручя-мь паре гындитоаре,
Паркэ арде-а веций-мь торт
Ши прин негурь мормынтаре
Привеск фаца мя де морт.
Дар атунч кынд албе зыне
Сор приви'н суфлетул меу,
А! гындиць, гындиць ла мине,
Кэ ам фост ын луме еу.
Ун мурмур феерик дезмярдэ дуйос
А салей тэчере сенинэ,
Прин болта ферестрей, аркатэ помпос,
С'ауде вибрынд мандолинэ,
Ш'ун ёко ушор,
Сетос де амор,
Се 'някэ'нтр'а мандолей струне
Небуне.
Ши тоатэ виаца луй, тот че-а кулес?
Дин унде, дин мунте, дин вале,
Тот суфлету-й жуне, тот скумпу-й ерес
Ыл перде ын коарделе сале.
Вэрсынду-л ку дор,
Плынгынд рызэтор,
Ел кынтэ ку бузе де мьере
Дурере:
«Де че ну-с о флоаре ускатэ де вынт
Ши палэ ка фрунтя пе моарте,
Че мила о перде прин кручь де мормынт
Ку мирос стривит, фэрэ соарт-е,
К'атунч м'ай луа,
Ла мине-ай кэта
Гындиндэ, кум е трекэтоаре
О флоаре.
Дар еу ну-с, копилэ, декыт ун амор
Че арде'н о инимэ жунэ,
Ун глас де пе бузе апринсе де дор,
О минте пустие, небунэ
Ши дулче дескынт
Пе коарде де-аржинт,
Кынд палида мя небуние
Ынвие.
Дар ам о кымпие че ундое'н флорь,
Кымпия сперанцелор меле.
Аколо те-аштяптэ рызынделе зорь,
Плетинду-ць короанэ де стеле.
С'адучь прин амор
Де вяцэ фиор,
Ын кымпул сперанцелор винэ,
Ондинэ!»

Go to top