Биографий - А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ю Я

Ын пояна тайнуитэ унде збор лучирь де лунэ,
Флоаря оаспецилор Лунчий ку грэбире се адунэ
Ка с'аскулте-о кынтэряцэ ревенитэ 'н примэварэ
Дин стрэинэтатя нягрэ унде-й вяца мулт амарэ.
Рой де флакэрь ушуреле, лучиоль* скынтеитоаре
Трек ын аер, стау липите де лумынэреле1 'н флоаре,
Рэспындинд прин кренжь, прин туфе, о вэпае албэстрие
Че мэреште 'н мьезул нопций далба лунчий феерие.
Ятэ вин пе рынд, пэреке, ши пэтрунд коле 'н поянэ
Бужорелул виой, румен, ку нэлтуца одолянэ,
Фрэциоръ ши ромэнице каре се ацин ла друмурь,
Клопоцей ши мэзэреле ымбэтате де парфумурь.
Ятэ фражеда сулчинэ, стелишоаре, блынде налбе,
Урмэринд пе бусуйокул юбитор де сынурь албе,
Дедицей ши гарофице пыргуите 'н фок де соаре,
Топорашъ че се ынкинэ жингашелор лэкримъоаре.
Вине чимбрул де ла кымпурь ку фетика де ла вие,
Нуфэрул дин балтэ вине ынтристат, фарэ социе,
Ши кыт ел апаре галбин, оакешеле виореле
Се ретраг де ел департе, рызынд весел ынтре еле.
Ын поянэ май вин ынкэ елеганте флоричеле,
Унеле'н кондурий доамней ши'н рокиць де рындунеле,
Алтеле пуртынд ын фрунте, ынширате пе о разэ,
Пикэтурь де роуэ дулче каре 'н умбрэ скынтеязэ.
Еле мерг, с'адунэ 'н групе, се фереск де буруене
Ши привеск сосинд прин аер збурэторь ку мындре пене,
Думбрэвенчь, гангурь де аур че ау куйбурь де матасэ,
Чокырлий, оаспець де соаре, рындунеле-оаспець де касэ.
Мьерле вий шуерэтоаре, кукул плин де ынгымфаре,
Гаица че имитязэ орьче сунете бизаре,
Стиглець, пресурь, макалендри, че прин туфе се алунгэ
Ши дуйоасе туртуреле ку дор лунг, ку жале лунгэ.
Ятэ вин ши гындэчеий ын хламиде смэлцуите;
Ятэ гриерь, ятэ флутурь ку-арипьоаре пудруите,
Ши кулбечь каре фак коарне пуртынду-шь каса
'н спинаре...
Ла ивиря лор пояна клокотеште 'н хохот маре.
Ятэ 'н урмэ ши албине адукынд ын гурз мьере...
Збурэторий густэ'н грабэ дулчеле род ку плэчере,
Апой сорб лимпидя роуэ дин а флорилор потире,
Шоптинд флорилор ын тайнэ блынде шоапте де юбире.
Дар, тэчере!.. Сус пе-ун фрасин ун лин фрямэт се ауде!..
Тоць рэмын ын аштептаре. Кынтэряца 'нчет прелуде.
Вынтул таче, фрунза дясэ ста ын аер неклинтитэ...:
Суб о пынзэ де луминэ лунка паре адормитэ.
Ын а нопций лиништире о дивинэ мелодие,
Ка суфларя унуй жениу пинтре фрунзь алин адие,
Ши тот креште май сонорэ, май плэкутэ, май фрумоасэ,
Пын'че умпле 'нтряга лункэ де-о вибраре-армониоасэ.
Гындитоаре ши тэкутэ Луна 'н кале-й се опреште.
Суфлетул ку волуптате ын естаз адынк плутеште
Ши се паре кэ с'ауде прин а раюлуй кынтаре
Пе-але ынжерилор харпе лунекынд мэргэритаре.
Е привигитоаря дулче каре спуне ку уймире
Тайнеле ииимей сале, висул ей де феричире...
Лунка 'нтрягэ стэ пэтрунсэ де-ал ей кынтик фэрэ нуме...
Макул сингур, рош ла фацэ, доарме дус пе чея луме!

Go to top